3 januari 2012

Stämning gentemot svenska staten för FRA-lagen inlämnad idag 3/1 2012


En stämning mot svenska staten till följd av FRA-lagen kommer under dagen att lämnas in vid Stockholms tingsrätt.
Liberaldemokraternas ordförande, Michael Gajditza låter idag meddela att en stämningsansökan kommer att lämnas in vid Stockholms tingsrätt gentemot den svenska staten rörande kränkning av medborgerliga rättigheter till följd av FRA-lagen.Gajditza är till vardags ordförande för Liberaldemokraterna, samt bär sedan ett par år tillbaka ett förtroendeuppdrag som ledamot i styrelsen för New Renaissance (tidigare Människorättsnätverket Svart Måndag).

Stämningen avser påstått brott mot Europakonventionens artiklar nummer 8, 10 och 13, EU's rättighetsstadga samt den svenska regeringsformen.


Från pressmeddelandet:

FRA-lagen har på olika sätt kommit att aktualiseras under den senaste månaden.

I den stämningsansökan som idag lämnas in till Stockholms tingsrätt yrkas skadestånd
med stöd såväl av skadeståndslagen och Europakonventionen som EU:s rättighetsstadga
avseende den kränkning av kärandens medborgerliga rättigheter som FRA-lagen påstås
utgöra.

I stämningsansökan, som med bilagor omfattar närmare 750 sidor, ges en utförlig
beskrivning av på vilka olika sätt som käranden menar att FRA-lagen står i strid med EU:s
rättighetsstadga, Europakonventionen och bl.a regeringsformen.

Hela stämningsansökan återfinns här: http://www.svemykon.se/filearea_16.html


27 november 2011

Kallelse och inbjudan till rekonstituerande/rekonstruerande årsmöte för Föreningen Svart Måndag

**** INBJUDAN TILL REKONSTITUERANDE ÅRSMÖTE ***
FÖRENINGEN SVART MÅNDAG


MÖTESPLATS: FÖRENINGENS TEAMSPEAKSERVER ONLINE.
DATUM: SÖNDAG 18 DECEMBER 2011
TID: KL. 15.00-18.00 

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Odsvall (ordförande)
Telefon 0702-187722
Mail jodsvall [snabel-a] gmail com, jens . odsvall [snabel-a] newrenaissancenetwork org


Amanda Brihed (Språkrör, grundare)
Telefon 0733-211290
Mail amanda . brihed [snabel-a] gmail com, amanda . brihed [snabel-a] newrenaissancenetwork org


Mikael Lassi (IT- och Kommunikationsansvarig)
Telefon 0765-778397
Mail mikael . lassi [snabel-a] gmail com


Björn Nilsson (Decharge)
Telefon 0736-143992
Mail beelzebjorn [snabel-a] gmail com

29 januari 2011

Datalagring av teledatakommunikation ineffektivt (27 Jan 2011)

Den svenska översättningen till vår tidigare artikel. Den engelska orginalartikeln är publiserad på AK Vorrat.

I en rapport som publicerats idag av den tyska förbundspolisen rörande datalagringsdirektivet, visar man statistiskt att datalagring inte är en effektiv metod för att lagföra grov brottslighet.

Det Europeiska datalagringsdirektivet 2006/24 kräver att telekommunikationsföretag lagrar information om samtliga abonnenters kommunikation, för att möjliggöra "utredning, avslöjanden och lagförande av grov brottslighet, i enlighet med varje enskild medlemsstats nationella lagar". Tyskland införde direktivet 2008. Brottsutredande myndigheter fick tillstånd till att erhålla lagrad data i samband med utredning av grov brottslighet. De kunde även på begäran erhålla information om internetanvändares identitet oavsett karaktären på det aktuella brottet. År 2010 annulerade den tyska konstitutionsdomstolen datalagringslagen, då den enligt domstolen medförde en omfattande disproportionalitet i förhållande till fundamentala rättigheter.

En analys [1] av den tyska kriminalpolisens (BKA) statistik som publicerats idag av organisationen AK Vorrat visar på att datalagringen, under tiden verksamheten pågick, inte  hade någon egentlig effekt på hur effektivt grova brott lagfördes.

Andelen av polismyndigheterna registrerade grova brott var högre (2009: 1,422,968) under tiden datalagringen pågick än dessförinnan (2007: 1,359,102) och anmälda brott klarades även upp i lägre grad (2009: 76,3%) än innan den allmäna lagringen av kommunikationsdata infördes (2007: 77,6%). Utöver detta ökade antalet it-relaterade brott kraftigt från 167,451 år 2008 till 206,909 år 2009. Uppklaringsgraden minskade samtidigt från 79,8% år 2008 till 75,7% 2009.

Enligt AK Vorrat kan dessa negativa effekter på uppklarningsfrekvensen av brott förklaras av ett ändrat beteendemönster, där användare agerar mer försiktigt till följd av datalagringen. Internetanvändare tycks i högre grad utnyttja exempelvis internetkaféer, hotspots som erbjuder trådlöst internet, anonymiseringstjänster, telefonautomater, oregistrerade sim-kort för mobiltelefoner, icke-elektroniska kommunikationsmedel och andra lösningar för att undgå att registreras till följd av datalagringen. Detta undvikande beteende riskerar inte enbart att göra lagrad data oanvändbar på grund av otillräcklig information, utan kan även på så vis motverka mer riktade undersökningstekniker som annars hade varit tillgängliga i samband med traditionell brottsbekämpning.

När EU-kommisionen nu överväger ändringar i det kontroversiella datalagringsdirektivet, samlas mer än 100 folkrättsorganisationer, integritets- och människorättsorganisationer tillsammans med nödsamtals- och krislinjer, larmcentraler, journalistförbund, jurister, läkare, fackförbund, konsumentorganisationer och branschorganisationer för att tillsammans mana kommisionen att "föreslå ett återkallande av dagens riktlinjer rörande datalagringen till förmån för ett system med kortad arkiveringstid och mer riktad datainhämtning". [2] Det tyska exemplet visar att sådana mer riktade efterforskningar i allmänhet kan vara mer effektiva än en allmän informationsinsamling från hela befolkningens kontakter, rörelser och internetanvändande. I flera medlemsländer väntar nu rättsprocesser där proportionaliteten i massdatalagring ifrågasätts. 2012 väntas en avgörande dom i frågan från EU-domstolen. 

Direktivets kritiker har nyligen fått sällskap av den tyska justitieministern Sabine Leutheusser-Schnarrenberger som förslår ändringar i direktivet så att det bli mer målinriktat på brottsutredningar, vid vilka enbart lagring av data rörande misstänkt kommunikation skulle få göras.

Leutheusser-Schnarrenberger påpekade inför media i förra veckan att "sex medlemsstater har inte införlivat direktivet sedan dess införande. Kommisionen har därmed misslyckats i viss mån med att uppnå en harmoniserad standard inom EU för den inre marknaden, vilket ska ha varit den juridisk orsaken bakom att direktivet antogs. 

Direktivet antogs aldrig för brottsförebyggande åtgärder under "unionens tre pelare" på grund av bristande samförstånd. Kommissionen borde därför finna ett starkt intresse i att, utifrån kontexten i denna utvärdering, se över möjligheten att utöka möjligheten till flexibilitet mellan medlemsländerna. Sex medlemsstater har inte införlivat direktivet, för vilket Sverige och Österrike har fällts två gånger. Utifrån detta kan man med enkelhet utgå från att detta inte har varit ett lyckat projekt för Kommissionen och för den Europeiska Unionen. "[3


Statssekreteraren Max Stadler instämde i detta efter det informella mötet mellan EU's ministrar för justitie- och inrikesfrågor som hölls förra veckan: "En aspekt i att skydda de fundamentala rättigheterna vid brottsbekämpning är att ingripa i medborgarnas privatliv i så liten omfattning som det alls är möjligt. Det nuvarande dalagringsdirektivet har, i vår mening, överskjutit det målet. Där finns inga tvivel om att lagförande myndigheter behöver tillgång till data för att kunna säkra bevis. Därför är lagringen av data rörande telekommunikation i viss mån befogad, men - enligt vår mening - inte utan tydligt angivna skäl. Vi välkomnar att EU-kommissionären för justitiefrågor Viviane Reading ser den tyska justitieministerns förslag [om att införa en snabbstopsmekanism i Tyskland] som en positiv utveckling. [4]

Studie rörande effektiviteten av datalagring (pdf)

Intressant.

28 januari 2011

Study finds telecommunications data retention ineffective (27 Jan 2011)

Vi kommer med en svensk översättning, vartefter vi hinner med.

A study of German police statistics, published today, finds telecommunications data retention ineffective for the prosecution of serious crime. 
The EU data retention directive 2006/24 requires telecommunications companies to store data about all of their customers' communications in order to facilitate "the investigation, detection and prosecution of serious crime, as defined by each Member State in its national law". Germany implemented the directive as of 2008. Law enforcement authorities were permitted to access retained data for the investigation of serious crime. They could also request Internet users to be identified for the investigation of any type of crime. In 2010 the German Constitutional Court annulled the German data retention law for interfering disproportionately with fundamental rights.
An analysis[1] of Federal Crime Agency (BKA) statistics published today by civil liberties NGO AK Vorrat reveals that data retention, while in force, did not make the prosecution of serious crime any more effective. With data retention in effect, more serious criminal acts (2009: 1,422,968) were registered by police than before (2007: 1,359,102), and a smaller proportion were cleared up (2009: 76.3%) than before the introduction of blanket retention of communications data (2007: 77.6%). Likewise, after the additional retention of Internet data began in 2009, the number of registered Internet offences surged from 167,451 in 2008 to 206,909 in 2009, while the clear-up rate for Internet crime fell (2008: 79.8%, 2009: 75.7%).
According to AK Vorrat, user avoidance behaviour can explain the counterproductive effects of blanket data retention on the investigation of crime. In order to avoid the recording of sensitive information under a blanket data retention scheme, users begin to employ Internet cafés, wireless Internet access points, anonymization services, public telephones, unregistered mobile telephone cards, non-electronic communications channels and such like. This avoidance behaviour can not only render retained data meaningless but also frustrate more targeted investigation techniques that would otherwise have been available to law enforcement. Overall, blanket data retention can thus be counterproductive to criminal investigations, facilitating some, but rendering many more futile.
As the EU Commission is currently considering changes to the controversial EU data retention directive, a coalition of more than 100 civil liberties, data protection and human rights associations as well as crisis line and emergency call operators, professional associations of journalists, jurists and doctors, trade unions, consumer organisations and industry associations is urging the Commission to "propose the repeal of the EU requirements regarding data retention in favour of a system of expedited preservation and targeted collection of traffic data".[2] The German example proves that such targeted investigations can, overall, be more effective than collecting information on the entire population's contacts, movements and Internet use. In several Member States, lawsuits challenging the proportionality of blanket data retention are pending. The EU Court of Justice is expected to decide the matter in 2012.
The directive's critics have recently been joined by the German Minister of Justice Sabine Leutheusser-Schnarrenberger who is also advocating shifting the directive to a targeted investigative approach, involving the collection of data on suspect communications only. Leutheusser-Schnarrenberger told the press last week: "Six member states have not transposed the directive since it came into force. Therefore the Commission has failed to a certain degree to achieve harmonised standards throughout the EU for internal market purposes, this having been the legal basis for passing the directive. The directive was not enacted for law enforcement purposes in the 'third pillar' framework as it lacked unanimity. Therefore the Commission should have a great interest in examining in the context of this evaluation how to provide more flexibility to Member States. Six member states have not transposed the directive, Sweden and Austria have been convicted twice [...] This goes to show that this is not a successful project for the EU Commission and the European Union."[3]
Secretary of Justice Max Stadler concurred in saying after the informal meeting of EU justice and home affairs ministers last week: "One aspect of protecting fundamental rights when prosecuting crime is interfering with citizens' privacy no more than strictly necessary. The current EU data retention directive in our opinion goes beyond this objective. There is no doubt that law enforcement agencies need data to secure evidence. Therefore, the storage of telecommunications data is justified to a certain extent, but – in our opinion – not without a specific reason. We welcome EU Commissioner of Justice Viviane Reding calling the proposal put forward by the German Minister of Justice [of introducing a quick freeze mechanism in Germany] a 'promising approach'".[4]

Download study:

Intressant.

22 januari 2011

Backar EU-kommissionen om datalagringsdirektivet?

Det ser ut som att EU-kommissionen håller på att få andra tankar, det är främst justitie kommissionären Viviane Reading. Hons står bakom den tyske justitieministern Sabine Leutheusser-Schnarrenberges åsikter i frågan [Jon Wessel-Aas], [Die Welt] och [Der Spiegel]. Det är föga förvånande, när det inte finns en bevisföring för direktivets fördelar och effektivitet.

Statistik från Tyskland:Den ovanför liggande bilden och statistiken, är över antalet registrerade brott.


Den här bilden är statistik över den uppklarningsfrekvens, som datalagringen har medfört.

Desvärre har den svenska sidan i stort tystats ned. Det är nu Norge som går i täten för att driva integritetsfrågor som datalagringsdirektivet och andra frågor. Det finns fler frågor att ta tag i och arbeta med, inte bara digitala frågor. Mänskliga rättigheter är ett stort och brett område, det är inte bara FRA där man nu vet att de sålt information vidare till främmande makt [IDG], Inte bara det fåtal som Datainspektionen reffererar till. Mänskliga rättigheter omfattar även på det sätt, som Sverige sköter sig mot de egna medborgarna. Tvångssteriliseringear förekommer fortsättningsvis, även om det förra året talades vitt och brett från politiskt håll om bot och bättring och en ny lagstiftning, tidigast under 2011. Nu är det 2011 och dags för våra politiker, att bekänna färg.

10 september 2010

Freedom Not Fear - ändrad tid

Med väldigt kort varsel har det framkommit att något blivit tokigt med bokningarna i Humlegården imorgon. Vi har blivit dubbelbokade på den tiden vi bett om och en annan tid är nu reserverad för oss. Samma ställe, nästan, men inte riktigt samma tid.

Det innebär att Freedom Not Fear den 11 september i Stockholm kommer att ligga klockan 16-19 istället för den tidigare planerade tiden 14-17.

Detta ställer till det, men det kan inte hjälpas. Just nu vill vi be er alla om hjälp att sprida information om att vi blivit tvungna att flytta fram tiden med två timmar och att vi alltså kör en kvällsdemonstration istället. Naturligtvis finns risk att talarlistan ändras till viss del. Vi beklagar detta och hoppas se så många som möjligt av er imorgon.

Till dess... hjälp gärna till att sprida detta budskapet till alla som kan tänkas vara berörda och som tänkt närvara och göra Freedom Not Fear till en riktigt fin och bra upplevelse.

13 juli 2010

Freedom Not Fear 11 september 2010

STOCKHOLM | GÖTEBORG | MALMÖ
FREEDOM NOT FEAR | 11 SEPTEMBER 2010


Välkommen att delta i FREEDOM NOT FEAR 2010!

För tredje året i rad anordnas den internationella aktionsdagen i Stockholm och eventuellt även i Malmö och Göteborg. Tillsammans med vänner runtom i världen har vi möjligheten att genomföra världens största globala demokrati- och frihetsmanifestation samtidigt på en och samma dag.
 AK Vorrat.


Freedom Not Fear hålls i år den 11 september. Passande dag, kan man tycka. Ursprunget bakom Freedom Not Fear är att motverka den massrädsla och övervakningsiver som kommit att omforma en hel värld efter den 11 september 2001. Det går att spinna på det temat rätt mycket. Det kommer bli rätt tight med valrörelse och allt, men vi hoppas på att många vill vara med och planera något spektakulärt.

Vill du delta som individ eller organisation - Välkommen att höra av dig till oss:

Jens Odsvall, ordförande Människorättsnätverket Svart Måndag
jodsvall [at] gmail.com, tel. +46 70 218 77 22

Amanda Brihed, språkrör Människorättsnätverket Svart Måndag
amanda.brihed [at] gmail.com, tel +46 733 211 290Arbetet har just påbörjats och vi känner att vi har möjlighet att vara väldigt flexibla i år. Vi behöver inte anordna en demonstration om vi inte vill - det är trots allt valår och vi är kanske för trötta på traditionell demokultur (eller är vi det?) - det funkar i så fall med mycket annat. Helst i kombination. Tänk såhär:

1. Traditionell demonstration
2. Litet hippad demonstration modell konsert eller liknande
3. Foto- och konstutställningar
4. Seminarier och paneldebatter
5. Flashmobs
6. Performances
7. Talarkväll på krog o/e kafé
8. Spoken Word
9. Bloggkampanjer och -debatter på temat
10. Vad ni än kommer på som kan manifestera frihet, framtidsoptimism, ett stopp för massövervakning och förföljelser, ett arbete för demokratisering och mänskliga fri- och rättigheter lokalt och globalt.

Som samordnande arrangör står som vanligt Människorättsnätverket Svart Måndag.

Vi hoppas på ert stöd och aktiva deltagande!


Stöd gärna Människorättsnätverket Svart Måndag, så att vi kan fortsätta bedriva kampen för ett samhälle utan massövervakning, förföljelser och diskriminering. Bankgiro: 438-1349.


Du kan även ansöka om medlemskap i föreningen genom att betala 250kr till samma bangiro, 438-1349, och ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Vi ses i den framväxande frihetskampen!


Intressant.

Amanda.

2 juli 2010

Tvångssteriliseringar Kan inte accepteras

Tvångssteriliseringar av minoriteter, är något vi absolut inte kan acceptera i ett modernt tänkande och inom ramarna för rättssamhället. Ett av de viktigaste stegen togs igår av Folkpartiet Liberalerna, när de publicerade sin ståndpunkt i Aftonbladet. "Vi river lagen om tvångssteriliseringar"
Det kom nu strax innan politikerveckan i Almedalen, under ett valår dessutom. Det kan inte annat än betraktas som ett historiskt steg, inom den svenska politiken när tre tunga Folkpartister skrev under:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

Mer kan läsas i dagens media, där DN går ut med en ledare signerat Niclas Ericsson. Könsbyte: Låt pappa få rätt att bli mamma:


"Socialdepartementet under KD:s ledning har varit handlingsförlamat i frågan. Nu måste rapporten leda till att ett lagförslag tas fram, omgående.
Frågor om könsidentitet kan verka smala. Men ingen av oss bör acceptera att omvärlden försöker bestämma på vilket sätt vi ska vara man eller kvinna. Vi äger själva vår identitet. Den principen har vi alla ett intresse av att försvara."

En av de personer som har drivit frågan inom partiet, är riksdagskandidaten Amanda Brihed. Amanda har drivit tvångssteriliseringsfrågan och transpersoners mänskliga fri- och rättigheter i 16 år. Andra har drivit den nu i 40 år, så det var inte en dag för tidigt. Det är många som har hunnit avlida på vägen mot det här målet, när ett fåtal obehandlade når 30 års ålder (50-60% avlider i förtid). Andra vågar av rädsla för sitt eget liv, inte ta det offentliga steget fullt ut och lever i anonymitet. en annan person som har verkat öppet, är Immanuel Brändemo (Trollhare). Andra som Christine Sahlström mer i skymundan, men drar likväl ett stort lass.

Det är nu dags för oppositionen, att visa vad de går för och vad deras ståndpunkt i frågan är. Men det är märkvärdigt tyst från den Röd-Gröna alliansen. Men jag kan aldrig tro att de Röd-Gröna vill bevara tvångssterileringarna av den svenska minoritetsgrupp, som de transsexuella utgör i vårat samhälle och den lag Socialstyrelsen nu vill avskaffa. Tvångssteriliseringarna utförs för att implementera det lagstadgade fortplantningsförbudet, inte det juridiska bytet i sig
(Laholms Tidning). Vi förväntar oss ett gediget svar från den Röd-Gröna alliansen, förhoppningsvis inom en snar framtid.


Media: AB, DN, AB, DN, SvD, Newsmill.

Bloggar:  Berliners blogg, Adam Cwejman, Seved Monke, Annika Beijbom, Helena Von Schantz, Carina Boberg, Jens Odsvall, Per Pettersson, Feministiskt iniativ

1 juli 2010

Vi river lagen om tvångssteriliseringar

Det är Folkpartiet liberalerna, som tar det första steget. Det är:

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

De skriver i en gemensam artikel i Aftonbladet, att lagen om tvångssterilisering av transsexuella måste rivas:

"Att varje enskild människas egen könsidentitet ska respekteras låter som en självklarhet. Uppfattningen om könstillhörighet tillhör de mest grundläggande egenskaperna i den mänskliga identiteten. Transsexuella utsätts dock för osynliggörande, diskriminering och i många fall förakt enbart på grund av sin uppfattning om den egna könstillhörigheten eller på grund av den könsroll de väljer att leva efter.
Transsexuell är den som upplever en motsättning mellan sitt biologiska kön och uppfattningen om den egna könstillhörigheten. Ofta, men inte alltid, känner transsexuella en stark önskan att genom könskorrigerande behandling (det som i vardagstal kallas könsbyte) få den egna kroppens utseende att stämma överens med det psykiska könet."
Det är ett historiskt steg och ett ställningstagande från ett riksdagsparti, dessutom ett parti i regeringsställning. Det är det första och viktigaste steget, som nu har tagits. Folkpartiet är bara att gratulera, till det politiskt mycket vågade steget och kraftfulla uttalande. Det i en så pass kontroversiell frågeställning, som den om tvångssteriliseringar av transpersoner. Tvångssteriliseringen utförs för att implementera det fortplantningsförbud, vilket lagen avkräver av transpersoner vilka söker vård. Det togs ett stort steg frammåt, för att lägga åratal av missförhållanden bakom och göra upp med ett makabert förflutet.

Agneta Berliner har även ett uttalande i sin blogg.

"Efter snart fyra år i Riksdagen kan jag konstatera att vissa lagar aldrig borde funnits. Och även med förståelse för att tidsanda och värderingar förändras (förhoppningsvis i en mer liberal och medmänsklig riktning), så borde vissa lagar ha ändrats eller upphävts för länge sen. Den förlegade och inhumana ”Lagen om fastställande av könstillhörighet" från 1972 är en sådan. En lag, som när jag blev uppmärksam på dess fulla innebörd, fick mig att tillbringa ett antal sömnlösa nätter med att försöka fatta om jag verkligen fattade rätt. Och våndas över att jag inte lagt ner kraft nog på att få bort denna diskriminerande, icke-mänskliga lag."
Mycket och ja i stort sätt allt grundarbete av vad som nu har inträffat, kan vi tacka vårat språkrör Amanda Brihed för. Hon har nu fått ett epitet till en eventuell lagändring, det är Lex Amanda för det åratal av råslit hon lagt ned, för transpersoners mänskliga fri- och rättigheter.

Intressant

På styrelsen och nätverkets vägnar:

Jens Odsvall Ordf. MRN Svart Måndag
Amanda Brihed Språkrör MRN Svart Måndag

30 juni 2010

Lagen om tvångssterilisering av transsexuella, måste skrivas om

Uppdaterar bloggen när det har rivits upp en hel del. Det visste vi inte när det hela drog igång, men nu ser det som om anden har hoppat ut ur flaskan. Det är en viktig fråga inte bara för transpersoner, men även för de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige. Det måste till en förändring, inte senare men NU. Att behålla det som vi nu har det i svensk lagstiftning och vård, kan på inget vis rättfärdigas. Hur många andra grupper i samhället kan tänkas behandlas på ett likarta vis, är i dagsläget fortfarande höljt i dunkel. Det behövs även här en utredning, för att klarlägga det faktiska sakförhållandet.

MRN Svart Måndags Per Pettersson, skriver om de missgrepp som transpersoner utsätts för i Sverige. Övergreppen kan mycket väl anses vara ett pågående folkmord, om vi ser till FN-deklarationen och EU-stadgarna om de mänskliga fri- och rättigheterna.


"Tvångssteriliseringar av minoriteter sysslade vi med i Sverige fram till 1970-talet. Efter det blev det olagligt och alla som utsatts för det innan förbudet fick rätt till skadestånd från staten. Däremot upphörde inte steriliseringarna och för transsexuella blev det även lag på att de var tvungna att ge upp varje möjlighet till fortplantning för att få rätt att juridiskt byta kön. De som utsatts för tvångssteriliseringar efter att förbudet trätt i kraft får heller ingen ersättning. I den förra statliga utredningen, som skulle modernisera lagstiftningen, var förslaget att kravet skulle bytas ut till ett krav på kastrering, något som är ännu värre och dessutom farligt för speciellt de transsexuella män som då skulle tvingas ta bort hela underlivet inklusive livmodern"

Det är övergrepp mot en minoritet i samhället, vi måste sätta stopp för. Förfarandet kan inte kallas för annat än genetisk utrensning av en minoritet, när de är utsatta för ett lagstadgat fortplantningsförbud (lag 1944:133, Lag 1972:119). Socialstyrelsen vill nu ha till stånd en förändring, av den rådande lagstiftningen och den vård som bedrivs.

"På Socialstyrelsens uppdrag har den externa utredaren, före detta Riksrevisorn Karin Lindell, kartlagt vården för transsexuella och övriga personer med könsidentitets-störningar. Det rör sig om utsatta grupper där många lider av psykisk, fysisk och social ohälsa. Rapporten visar att patienterna ofta känner sig kränkta i de första kontakterna med vården. Resurserna för utredning, behandling och uppföljning varierar i olika delar av landet, liksom väntetiderna som kan vara mycket långa.
- Hela utredningsprocessen tar i bästa fall två år. För patienterna är de långa väntetiderna psykiskt påfrestande. Vissa som har ekonomiska möjligheter väljer att söka vård utomlands istället, säger projektledaren Linda Almqvist.
"

En av de personer som aktivt driver frågan, är vårat språkrör Amanda Brihed. Genomslaget kom i en artikel i Aftonbladet (Staten låter mig inte bli mamma).
Dokumentet påvisar beviset för tvångssterilisering/kastrering för ett juridiskt byte av kön, samt även för att upprätthålla fortplantningsförbudet.

Intressant

Du kan hjälpa oss i kampen för att arbeta, för de mänskliga fri- och rättigheterna. Antingen via din egen blogg, eller en via en donation: (bankgiro: 438-1349).

Jens Odsvall (Ordf. MRN Svart Måndag).

Immanuel Brändemo, AB, DN, AB, DN, SvD.