18 juli 2009

Vi har läst Stockholmsprogrammet och mer därtill!

REPLIK: Vi har läst Stockholmsprogrammet och mer därtill!

Beatrice Ask påstår att de punkter vi tar upp, inte finns med i Stockholmsprogrammet. Vi visar steg för steg, varför vi står fast vid våra argument. Notera att man inte ska stirra sig blind på det officiella Stockholmsprogrammet, som är tillrättalagt för att blidka kritiker och vara ett "oskrivet kort". Innehållet programmet ska fyllas med kan däremot redan anas - i form av andra lagar, regler, förordningar och direktiv (3)(4)(5)(10).

1. Beatrice: "Flygresor ska inte registreras."

I följande PDF (1) kan man under paragraf 4.2.3.2
“Informationssystem” läsa:
“Ett system för elektronisk registrering av inresor till och utresor från EUmedlemsstaternas
territorium kommer att inrättas.”

2. Beatrice: "Harmonisering av lagstiftning för att underlätta övervakning/registrering ska inte ske."

Beatrice Ask bör läsa punkt 3.3 i kommissionsrapporten.
Där står följande att läsa:

“För att skapa ett europeiskt rättsligt område måste man verka för en viss tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar. Inom vissa delar av det straffrättsliga området – framför allt när det gäller terrorism, organiserad brottslighet och brott riktade mot EU:s ekonomiska intressen – kan bara ett gemensamt agerande på EU-nivå fungera effektivt. Man bör därför fortsätta tillnärmningen av den materiella rätten i fråga om vissa former av grova, ofta gränsöverskridande, lagöverträdelser där definitionerna av brotten och påföljderna bör vara gemensamma. En sådan tillnärmning av lagarna bör gynna det ömsesidiga erkännandet, och i vissa fall bör man helt kunna eliminera skälen för en medlemsstat att inte erkänna en dom från en annan medlemsstat.”

3. Beatrice: "Mobilpositioner ska inte sparas"

Datalagringsdirektivet har redan antagits på EU-nivå
, dock har Sverige ännu inte infört det, menar Beatrice att hon jobbar för att stoppa det? I datalagringsdirektivet ingår lagring av mobilpositioner. (2)(3)(10)

4. Beatrice: "Internetanvändning ska inte övervakas"

Många stater i EU har redan idag övervakning
(10) av internet i realtid, så också Sverige. I Sverige kallas myndigheten "FRA" och till så kallade samverkanspunkter skickas all internettrafik/kabeltrafik i realtid. Att staten inte tittar på detta realtidsflöde hela tiden innebär inte att kranen är avstängd - flödet pågår 24 timmar om dygnet, året runt. Sökbegreppen träffar allt och alla, för att avgöra vad som är av vikt.

5. Beatrice: "Bankaffärer, mobilpositioner och internetanvändning ska inte registreras"

"Det är angeläget att uppmärksamma att skyldigheten att lagra trafikuppgifter enligt EG:s direktiv (2006/24/EG)
omfattar såväl telefon- som datakontakter". (4)(5)(6)(10)
Vad gäller bankaffärer, mobilpositioner och internetanvändning så finns det visserligen inte ordagrant i Stockholmsprogrammet. Däremot finns det en rapport vid namn "The shape of things to come"(7) - en analys av Tony Bunyan. Det som analyseras är framtidsgruppens dokument - alltså samma dokument som Beatrice själv hänvisar till i sin replik. Tony Bunyan är medlem av Human Rights & Social Justice(8), arbetar som undersökande journalist och är specialiserad på EU-frågor.

Kanske mera intressant än vad som nämns i Stockholmsprogrammet, är vad som inte nämns. Till exempel - Det biometriska passet. Från och med 1. juli 2009 ska svenska pass innehålla digitala fingeravtryck. Vår regering har väl inte glömt att de redan tagit beslut om detta? Se Svenska Dagbladet-artikeln om "Digitala fingeravtryck"(9).

Beatrice Ask har på sätt och vis ändå rätt. Vi har inte läst det "Stockholmsprogram" hon deltar i. Anledningen är att vi medborgare inte har insyn i de informella möten som kommer att utgöra det färdiga Stockholmsprogrammet. Vi får bara se slutresultatet i form av nya påtvingade lagar.

Det är en brist i EUs demokratiska system medborgare alltmer avskärmas från det politiska arbetet. Trots att intresset för det är större än någonsin.


Amanda Brihed - Nätverket Svart Måndag
Niklas Starow - Samhällsdebattör
Olof Bjarnason - Riksdagssvar.se
Gun Svensson - Pensionär
Björn Pedersen - Liberala nätverket för integritet
Jens Odsvall - Nätverket Svart Måndag
Erik Hultin - CenterUppropet.se

(1) COM:2009:0262:FIN:SV:
(2) DN
(3) Datalagringsdirektivet (Frapedia)
(4) Polismetodutredningen (Mark Klamberg)
(5) Polismetodutredningen (Regeringen)
(6) Remissvar: Frendo
(7) Statewatch (pdf)
(8) Londonmet
(9) SvD
(10) Anders Lagerwall
Intressant

13 juli 2009

Uppdatering av Humlegårdsmanifestationen 15 juli

Här kommer en uppdatering, av den kommande Humlegårdsmanifestationen 15 juli 17:00.

Vi kommer även att få sällskap av Frihetsfronten, som är sugna på att närvara. Eventuellt talar Hax själv.
Vi kommer troligen att få sällskap även av Hanif Irandoost som är en av de människor som lägger ner mycket energi för en demokratisk utveckling i Iran.

Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, arbetar för att kunna närvara. Så vi hoppas att de, kan komma loss.


Klara talare är bland andra (reviderad):

Hanif Irandoost
Jakop Dalunde (Grön Ungdom)
Mehmet Kaplan (Miljöpartiet)
Oscar Fredriksson (Centeruppropet.se)
Amanda Brihed (Nätverket Svart Måndag, Liberati, Folkpartiet)
Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Erik Laakso (Sossar mot Storebror)
Linda Nordlund (Liberala Ungdomförbundet)
Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag)
Nooshi Dadgostar (Ung Vänster)

(Henrik 'HAX' Alexandersson (Frihetsfronten)sitter fast i Bryssel).

Stockholmsprogrammet: (Stockholmsprogrammet)

Programmet kommer att diskuteras vid det informella RIF-rådet i Stockholm i juli 2009 och antas vid toppmötet i december 2009.
Flera departement i Regeringskansliet berörs av frågorna bl.a. Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet och Integration- och jämställdhetsdepartementet.

Alla som vill är välkomna till manifestationen, i Humlegården Stockholm. Det sker under ordnade former, av mer familjekaraktär. Så ta med en picnickorg.

Opassande, Scaber Nestor, Mab, BloggenBent, Oscar Swartz, Karl Sigfrid, Peter Karlberg, JensO, Erik Laakso, Olof B,

10 juli 2009

Humlegårdsmanifestationen 15 juli i Stockholm

Eftersom det råder en viss förvirring kring alla olika bud rörande demonstrationer i nästa vecka, vill vi här reda upp det hela en aning.

Det tycks råda en viss osäkerhet kring vem som faktiskt anordnar den ursprungliga demonstrationen på Södermalm i Stockholm den 15 juli. Då det under gårdagen framkom att flera av de grupper som anordnar och närvarar vid den demonstrationen tillhör de inte allra mest demokratiska och lugna grupperna vi har i samhället, valde partier, ungdomsförbund och andra liberala nätverk att helt enkelt avstå att delta. Ingen vill ha bråk, sönderslagna gator eller ens risken för det.

På förfrågan från bland andra Liberalt Nätverk för Integritet, Piratpartiet och Grön Ungdom gick Nätverket Svart Måndag in och tog över huvudansvaret för att anordna en demonstration som ska vara helt befriad från alla former av odemokratiska krafter och våldsamheter. Det tog en full dag, men vi löste det tillsist.

Vi har fått en oerhörd massa hjälp från inte minst Piratpartiet. Även Liberalt Nätverk har hjälpt till. Vi har fått en hel del logistisk hjälp även av vännerna i Liberati.

Nu samlas alla demokratiska krafter under den partipolitiskt obundna flaggen hos Svart Måndag.

Klara talare är bland andra:

Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Amanda Brihed (Nätverket Svart Måndag, Liberati, Folkpartiet)
Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag)
Erik Laakso (Sossar mot Storebror)
Oscar Fredriksson (Centeruppropet.se)


Huvudarrangör:

Nätverket Svart Måndag


I samarbete med:

Piratpartiet
Liberalt Nätverkt för Integritet
Sossar mot Storebror
Liberati
Sossar mot Storebror
Centeruppropet.se


Deltagande organisationer:

Nätverket Svart Måndag
Piratpartiet
Ung Pirat
Grön Ungdom
Miljöpartiet
Liberalt Nätverk för Integritet
Liberati
Sossar mot Storebror
Centeruppropet.se


Det skrivs om det bland annat här:
Hax, Scabernestor, Mab, BloggenBent, Oscar Swartz, Karl Sigfrid, Peter Karlberg, JensO, Erik Laakso, Olof B,

Uppdatering:

Centeruppropet.se går in som medarrangör och kommer att presentera Oscar Fredriksson som talare under demonstationen.

3 juli 2009

Update: Demonstration och folkfest i Jönköping 4-5 juli#

Så här ser den senaste listan över klara talare och artister till Jönköping 4-5 juli: Demonstrationen och folkfesten för demokrati och yttrandefrihet!

Klara talare:

Maria Ferm (Grön Ungdom)
Ida Gabrielsson (Ung Vänster)
Mattias Bjärnemalm (PP)
Linda Nordlund (Luf)
Hanna Wagenius (Cuf)
David T. Konow (Muf)
Sossar mot storebror
Annika Beijbom (Folkpartiet, Liberati, Nätverket Svart Måndag)
Amanda Brihed (Folkpartiet, Liberati, Nätverket Svart Måndag)
Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag)
Klara Ellström (Nätverket Svart Måndag)
Elizabeth Morseby (Nätverket Svart Måndag)
Jonas Nordgren (aktivist & integritetens hjälte)

Klara band:

- KODA (http://www.myspace.com/kodaswe)
- Dirty Frank (http://www.myspace.com/dirtybandfrank)
- True B & Little Zing (Rapp)
- Knegarn (http://www.myspace.com/knegarn)
- La Familija
- Rawride (http://www.myspace.com/rawride)
- Elizabeth Morseby (trubadur)
- Fem Crew (http://www4.speedyshare.com/data/767287139/17372922/3516075/Denis%20-%20Promotion.mp3)

Klara poeter:

Josef Hoffert (http://www.myspace.com/josefhoffert) & Erik Härstedt (http://www.myspace.com/skitpoet)