14 januari 2010

Protester mot den iranska regimen

Iranian Consul resigns in protest against the Iranian regime:


Iran Protest, Stockholm, 8 jan. 2010--18 dey 88:

11 januari 2010

Bulgaria is not Big Brother, 2010 is not 1984

For immediate release

On January 14th , 2010 there will be a massive protest around the Parliament building in Sofia under the slogan “Bulgaria is not Big Brother, 2010 is not 1984”.

The protest will unite citizens, political parties and many organizations around their demand against the latest change in the data retention legislation.

The draft Law, which was passed on December 22nd , 2009, contains provisions, allowing the Ministry of Interior and many other agencies to execute continuous and uncontrolled monitoring of the behaviour, movement and other information on any Bulgarian citizen, regardless if he is or is not guilty of any crime. This preconditions the reversing of the “innocent until proven guilty” concept, which is a founding concept of the Bulgarian Constitution as well as of a number of European documents for human rights protection.

Here are some points of the proposal:

1. The Ministry of Interior will have access through a direct interface to the data for the calls and the mobile devices positioning of every single citizen without any legal reason. Court order is required, but the term “interface” is also introduced and this gives the agencies direct and untraceable access to the general national database for every one of us, rendering useless the control, exercised by the Court and the Parliament.

2. Another odd requirement, which is introduced in spite of the Directive, is that traffic data may be retained for crimes with more than 2 years imprisonment, which is practically almost any crime. Even odder is the fact that the Law specifically says that these traffic data can be used in relation to computer crimes, provided for in the Penal Code, which soon will include the vague subject of computer piracy.
The other key issue, which we fight against, is the too big and wrongful extension of the Directive, requiring the insertion of similar matter in the Bulgarian legislation, thus giving a legal reason to the Ministry of Interior to enter the general data base any time it wishes.

Of course, there are many other problems, because the legislative framework on data retention itself violates our rights and it is no surprise that it is being abolished in many countries. We, in Bulgaria, will continue to work for this.

Here is an example interface - http://bogomil.info/dr (/Firefox /required).

“Electronic Frontier Bulgaria” is one of the organizations, which initiated the protest and which is leading the fight against Internet and mobile phones tapping since 2008.

We are a part of the core of the protest, which is to be held on January 14th , 2010 at 11 a.m. in front of the Bulgarian Parliament. Our main and sole demand is a change in the draft Electronic Communications Law, ensuring the human rights of all users of Internet and telecommunication services in Bulgaria, including mobile phone talks.

Bogomil “Bogo” Shopov

EFB

bogomil@efb.bg

+ 359 897 615128 (mobile)

Intressant.

Media: Kultur Nyheterna, Sofia News Agency

Bloggar: Jens O, Farmorgun, Berinder, Amanda Brihed, Niklas Starow, Christian Valtersson, Bogomil ”Bogo” Shopov

3 januari 2010

Manifestation mot regimen i Iran 2 januari 2010

Nätverket Svart Måndag deltog i lördagens manifestation, utanför iranska ambassaden den 2 januari 2010. Deltog gjorde ordföranden Amanda Brihed och vice ordförande Jens Odsvall.

Manifestation för de vilka offrat sina liv [DN], för demokratin i Iran. Det finns inte ord nog, för att beskriva det offret och lidandet. Ett 30-årigt lidande, under diktaturen i Iran. Det finns inte ord nog, för att beskriva folkets outtröttliga kamp för demokratin. Vi har ännu inte fått se något resultat, av den uppmaning i Politikerbloggen. Där Amanda Brihed, Jens Odsvall och Hanif Irandoost uppmanade utrikesminister Carl Bildt och UD, till att omedelbart öppna dörrarna till den svenska ambassaden i Teheran som tidigare utlovat. När får vi se något resultat, eller är UD med Carl Bildt i spetsen inte hörsamma nog? Vi vill inte tro det, när det allvarligt skulle skada sveriges anseemde i hela mellanöstern. Inte bara i mellanöstern, det blir negativa hågkomster inom stora delar av världen. Framför allt inom den muslimska sfären. Det skulle vara ett stort svek, mot de demokratiska processer och värden vi anser oss gå i främsta ledet för. eller är det kanske gick i främsta ledet för?

From Iran 2 januari 2010
From Iran 2 januari 2010


Vi fortsätter att stödja Iraniernas rättmätiga kamp, för demokrati och frihet. Mänskliga fri- och rättigheter, kommer att segra i slutendan. Diktaturer faller det säger oss erfarenheten. Regimers brutalitet straffar sig, när tålamodet endar. Det ser vi dagligdags, i utsmugglade video och bildbevis. Det tilltrots regimens hårda hantering av motståndet, ett obeväpnat motstånd mot en beväpnad övermakt. Intressant.

Etiketter: , , ,

1 januari 2010

Lagen om tvångssterilisering gällande sedan 1944

Lag (1944:133) om kastrering1 § Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, får han kastreras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill.
Detsamma gäller om någon på grund av könsdriftens abnorma riktning eller styrka åsamkas svårt själsligt lidande eller annan allvarlig olägenhet.
Denna lag äger inte tillämpning i fråga om ingrepp i könsorganen som är påkallat av kroppslig sjukdom eller som görs efter tillstånd enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Lag (1993:1286).


Ändrad gm SFS 1993:1286, ikraft 1994-01-01

2 § Saknar någon på grund av rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till kastrering, må han kastreras, oaktat sådant samtycke ej föreligger.


Ändrad gm SFS 1993:1286, ikraft 1994-01-01

3 § Ej må någon kastreras innan han fyllt tjugutre år, med mindre synnerliga skäl därtill äro.


Ändrad gm SFS 1993:1286, ikraft 1994-01-01

4 § Kastrering får, om ej nedan annorlunda stadgas, företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har beretts, om han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift hans make samt om han är intagen på allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.
På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt 1 § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den tjänsteställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller hem som avses i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på vårdinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas vad i första stycket andra punkten stadgas. Lag (1991:1956).


Ändrad gm SFS 1964:174
Ändrad gm SFS 1966:300
Ändrad gm SFS 1971:588
Ändrad gm SFS 1975:692
Ändrad gm SFS 1981:32
Ändrad gm SFS 1981:1254
Ändrad gm SFS 1988:1273, ikraft 1989-01-01
Ändrad gm SFS 1988:1476, ikraft 1989-01-01
Ändrad gm SFS 1991:1956, ikraft 1992-01-01

5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra kastrering. Åtgärden skall ske på sjukhus eller på annan vårdinrättning som socialstyrelsen godkänner. Lag (1982:766).


Ändrad gm SFS 1971:588
Ändrad gm SFS 1982:766

6 § Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har förekommit.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:402).


Ändrad gm SFS 1980:165
Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:402, ikraft 2009-06-30

7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om kastrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:9).


Ändrad gm SFS 1971:588
Ändrad gm SFS 1975:692
Ändrad gm SFS 1995:9, ikraft 1995-04-01, överg.best.

8 § Den som verkställer kastrering i strid med denna lag eller som mot bättre vetande till myndighet eller läkare avger osann utsaga i ärende angående kastrering, döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1991:262).


Ändrad gm SFS 1964:174
Ändrad gm SFS 1975:692
Ändrad gm SFS 1991:262, ikraft 1992-01-01

9 § I mål och ärenden angående kastrering när giltigt samtycke till åtgärden saknas skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1625).


Införd gm SFS 1996:1625, ikraft 1997-12-01
Ändrad gm SFS 1964:174
Upphävd gm SFS 1975:692

10 § har upphävts genom lag (1975:692).


Upphävd gm SFS 1975:692

Övergångsregler
Övergångsbestämmelser
1971:588
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Äldre betstämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.
1995:9
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Även här:
Amanda Brihed, Amanda Brihed, Nätverket Svart Måndag, Jens Odsvall, Psychebella, Liberati, Liberati, Oansvarigt.


Intressant.