1 januari 2010

Lagen om tvångssterilisering gällande sedan 1944

Lag (1944:133) om kastrering1 § Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, får han kastreras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill.
Detsamma gäller om någon på grund av könsdriftens abnorma riktning eller styrka åsamkas svårt själsligt lidande eller annan allvarlig olägenhet.
Denna lag äger inte tillämpning i fråga om ingrepp i könsorganen som är påkallat av kroppslig sjukdom eller som görs efter tillstånd enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Lag (1993:1286).


Ändrad gm SFS 1993:1286, ikraft 1994-01-01

2 § Saknar någon på grund av rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till kastrering, må han kastreras, oaktat sådant samtycke ej föreligger.


Ändrad gm SFS 1993:1286, ikraft 1994-01-01

3 § Ej må någon kastreras innan han fyllt tjugutre år, med mindre synnerliga skäl därtill äro.


Ändrad gm SFS 1993:1286, ikraft 1994-01-01

4 § Kastrering får, om ej nedan annorlunda stadgas, företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har beretts, om han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift hans make samt om han är intagen på allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.
På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt 1 § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den tjänsteställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller hem som avses i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på vårdinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas vad i första stycket andra punkten stadgas. Lag (1991:1956).


Ändrad gm SFS 1964:174
Ändrad gm SFS 1966:300
Ändrad gm SFS 1971:588
Ändrad gm SFS 1975:692
Ändrad gm SFS 1981:32
Ändrad gm SFS 1981:1254
Ändrad gm SFS 1988:1273, ikraft 1989-01-01
Ändrad gm SFS 1988:1476, ikraft 1989-01-01
Ändrad gm SFS 1991:1956, ikraft 1992-01-01

5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra kastrering. Åtgärden skall ske på sjukhus eller på annan vårdinrättning som socialstyrelsen godkänner. Lag (1982:766).


Ändrad gm SFS 1971:588
Ändrad gm SFS 1982:766

6 § Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har förekommit.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:402).


Ändrad gm SFS 1980:165
Ändrad 2009-06-02 gm SFS 2009:402, ikraft 2009-06-30

7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om kastrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:9).


Ändrad gm SFS 1971:588
Ändrad gm SFS 1975:692
Ändrad gm SFS 1995:9, ikraft 1995-04-01, överg.best.

8 § Den som verkställer kastrering i strid med denna lag eller som mot bättre vetande till myndighet eller läkare avger osann utsaga i ärende angående kastrering, döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1991:262).


Ändrad gm SFS 1964:174
Ändrad gm SFS 1975:692
Ändrad gm SFS 1991:262, ikraft 1992-01-01

9 § I mål och ärenden angående kastrering när giltigt samtycke till åtgärden saknas skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (1996:1625).


Införd gm SFS 1996:1625, ikraft 1997-12-01
Ändrad gm SFS 1964:174
Upphävd gm SFS 1975:692

10 § har upphävts genom lag (1975:692).


Upphävd gm SFS 1975:692

Övergångsregler
Övergångsbestämmelser
1971:588
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Äldre betstämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.
1995:9
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Även här:
Amanda Brihed, Amanda Brihed, Nätverket Svart Måndag, Jens Odsvall, Psychebella, Liberati, Liberati, Oansvarigt.


Intressant.

0 kommentarer: