27 oktober 2009

E-delegationen har kommit med ett yttrande (pdf), om användandet av öppna standarder och öppen programvara. Det bör vara ett förstahandsval med öppna standarder, när det minskar inlåsningseffekter och sänker kostnaderna på längre sikt.
Det är ett sedan länge önsvärt beslut, inte bara ur en kostnads och av effektivitetssjäl. Det är även fördelaktigt ur en demokratisk synvinkel, när det underlättar användandet av andra datorsystem än Microsoft Windows. Det blir fördelaktigt för både Linuxanvändare och Macanvändare, dels för att det underlättar i kontakten med myndigheter, dels för att det öppnar upp marknaden för en riktig konkurrens. Linux och Mac kan med det beslutet, bli till alternativ inom den offentliga sektorn. Även det är sedan länge ett önskemål från marknaden, som ett konkret alternativ och ur demokratisk synvinkel önskvärt. Det faktiska monopol som råder kan nu komma att brytas upp, till det allmännas fördel.

De nödvändiga förändringarna kommer givetvis, att ta tid och kosta en del. Motståndarna till den utvecklingen, kommer givetvis att framhålla det som en nackdel. De kommer även påstå, att alternativen saknar funktionalitet och inte fungerar som personalen är van vid. Vilket enbart är en dum ursäkt, för att vägra ett byte. Det stora problemet är den inkompatibilitet som byggts upp, för att förhindra och försvåra en riktig konkurrens. Det försvårar likaledes en övergång, till ett av de konkurrerande systemen.
En riktig övergång till fri- och öppen källkod, borde vara förstahandsvalet. Med fri- och öppen källkod, menas programvara där tillgången till programmets ritning ingår. Programmet ska även vara fritt för köparen/mottagaren att kunna förändra efter sitt eget behov, utan några upphovsrättsliga problem. Till skillnad från sluten och ofri programvara, där enbart programmet levereras i en sluten binär. Där är inkopatibilitet en praxis, snarare än ett undantag. Det är den inkompatibiliteten som kostar stora summor, för att komma runt vid en övergång.