13 februari 2010

Kallelse till årsmöte 7 mars 2010 kl 15.00

Kallelse till årsmöte, Föreningen Svart Måndag.


Kallelse till årsmöte utlyses härmed av styrelsen för Föreningen Svart Måndag, huvudman för Människorättsnätverket Svart Måndag.

Tid för möte:
Söndag 7 mars 2010 klockan 15:00.

Plats:
Online.

(Preliminärt via Skype. Kan komma att flyttas till föreningens nya Teamspeakserver om den är uppe och rullar i tid. Mer information inom kort).

Motioner:
Inför årsmötet har medlemmar rätt att lämna in motioner rörande föreningens verksamhet och inriktning, et c. Dessa bör vara föreningens styrelse tillhanda senast måndag 1 mars 2010. Skicka gärna motioner till vice ordförande Jens Odsvall. Mail går bra: jodsvall@gmail.com.

Nomineringar till styrelsekandidatur:
Medlemmar i föreningen har möjlighet att nominera kandidater till styrelsen. Just nu söker vi, för att åstadkomma en bra bredd i styrelsen, gärna kandidater som tillhör andra partier än Folkpartiet (en viss folkpartistisk övervikt existerar just nu bland våra kandidater). Till presidiet kommer endast icke riksdagskandidater att vara valbara, då vi vill uppnå ett presidium som i så hög grad som möjligt kan hållas fritt från ifrågasättanden på grund av sina övriga politiska engagemang. För att nominera kandidater till årets styrelse, var vänlig kontakta valberedare Niklas Starow. Mail går bra: niklas.starow@gmail.com.

Medlemsavgifter och röstlängd:
För att ha möjlighet att skrivas upp på röstlängden i samband med årsmötet, samt kandidera till en plats i styrelsen, ber vi er att betala medlemsavgift till föreningens bankgirokonto 438-1349. Medlemsavgiften är satt till 250kr/helår.
Medlemsavgiften bör vara inbetald i god tid innan årsmötet den 7 mars. Vi ber dig att tydligt ange namn i samband med inbetalning.


Mötesförfarande:
1. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med majoritet.
2. Nedlagda röster räknas ej, men antecknas i protokollet.
3. Varje person med rösträtt har en röst (röstning via ombud är tillåten efter registrering hos styrelsen i god tid innan mötets början).
4. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst, med möjlighet att föra ytterligare diskussion.Mötesordning:


1. Årsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av 2 st rösträknare.

5. Val av 2 st justerare.

6. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.

7. Fastställande av röstlängd (genomgång av närvarande föreningsmedlemmar och betalda årsmedlemsavgifter.

8. Godkännande av dagordning.

9. Presentation av verksamhetsberättelse.

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av ny ordförande för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

12. Val av ny vice ordförande för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

13. Val av ny sekreterare för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

14. Val av ny kassör för Föreningen Svart Måndag, mandat på 1 år.

15. Val av ytterligare 8 styrelseledamöter.

Ledamoten Michael Gajditza är vald på 2 års mandat och sitter kvar till årsmötet 2011.
Ytterligare 8 ledamöter ska väljas, varav 3 stycken på 1 års mandat och 5 stycken på 2 års mandat enligt föreningens stadgar.


16. Val av 2 st styrelsesuppleanter som väljes in på vardera 1 års mandat.

17. Val av 1-2 st revisorer. Vid val av 2 st revisorer väljes den ena på 1 års mandat och den andre på 2 års mandat.

18. Val av valberedning. Valberedningen ska bestå av minst 2 personer som väljes på vardera 1 års mandat. Ledamöter i valberedningen får inte vara medlemmar i styrelsen.

19. Val av språkrör/medieansvarig som även är vald som ordinarie ledamot i styrelsen, men dock ej sittande i presidiet.

20. Behandling och votering av inkomna motioner.

21. Fastställande av stadgar och eventuella stadgeändringar.
Inga stadgeändringar är för närvarande redan aviserade. Stadgarna säger att för att en aviserad (via kallelse till årsmötet) stadgeändring ska godkännas ska denna stödjas av 2/3 majoritet. Icke aviserad stadgeändring kan genomföras endast av en enhällig församling enligt aktuell röstlängd. Hänsyn tas dock till inkomna motioner så länge de lämnas i tid innan motionstiden upphör. Motioner tas beslut om av årsmötet.

22. Fastställande av nätverkets policydokument.

23. Genomgång av pågående och kommande aktiviteter.

24. Övriga frågor.

25. Mötets avslutande.För styrelsen

Amanda Brihed
Ordförande

Jens Odsvall
Vice Ordförande

0 kommentarer: