11 april 2010

Den svenska demokratins fall

Hur ser den svenska demokratin ut? Som den ser ut nu, består den av ett stort antal viljelösa knapptryckare. Går vi efter vad Staffan Danielsson (C) säger, ska det systemet i stort sätt bestå. Riksdagen är sveriges högsta beslutande organ, inte regeringen. Riksdagens ledamöter skall alltså ta ställning till den sittande regeringens FÖRSLAG, de ska verka för sveriges bästa inte efter regeringens behag. Eller efter partiets behag när de sitter på befolkningens mandat när vi har en representativ demokrati. Riksdagen och dess representanter skall stå för folkviljan som befolkningens ombud och via deras omförsorg se till landets och befolkningens bästa. Det är något vilket är vitt skilda från partiers önskemål, eller regeringens, när regeringen inte är folkvald. Regeringen representerar den exekutiva makten, är den som agerar på riksdagens mandat med undantag för utrikespolitiken.

Populärt kallas  den rådande metoden, för att hålla riksdagsledamöterna på mattan för "partipiskan". Hur det i praktiken gick till, blev vi varse under debatten om FRA-lagen sommaren 2008. De som inte underställde sig, blev tvångsutkvitterade med ett missbruk av kvitteringsregeln. Johan Norberg höll den 16 september 2008 (Hoppets demonstration, anordnat av Svart Måndag) under en demonstration i Stockholm ett flammande tal mot lagen:


Videon är synnerligen värdefull, som ett samtidsdokument. Bara av den anledningen är det en nödvändighet, med en riktig konstitution.

"Konstitutionalism innefattar både bemyndigandet och begränsandet av makten, både beviljar maktbefogenhet och specificerar dess omfattning och syfte. Konstitutionalismen anses främja rättsstatens principer, förutsägbarhetsprincipen, och förhindra godtycklig rättsskipning. Enligt konstitutionalism kan lagar och domar i länder med common law förklaras ogiltiga eftersom de strider emot konstitutionen om det sker i enlighet med uppenbarhetsprincipen, vanligen av en författningsdomstol eller domstol med liknande befogenhet".

Det är således regeringen och regeringsmakten som skall styras, inte dess diametrala motsats riksdagsmakten och folkets representanter. Det finns de vilket hävdar, att en riktig författningsdomstol förhindrar regeringens arbete. En författningsdomstol förbättrar regeringens arbete, med att i praktiken förhindra lagstridiga  och grundlagsstridiga lagar stiftas och implementeringar av direktiv (Cecila Malmström). Som det är nu kan regeringen köra över det enda skydd vi i praktiken har, Lagrådet. Det blev vi varse senast när Beatrice Ask (M) och Johan Pehrson (Fp), kör över Lagrådet och deras remissvar angående tvångsdrogtester på minderåriga. Det är en debatt som intressant fortsätter, vilket i sig är föga förvånande.

Svart Måndag grundades i Juni 2008, för att driva frågor på området Människorätt och folkrätt. Primärt för att styra debatten och upplysa om FRA-lagen och vad den innebar. Nu arbetar vi betydligt bredare på området MR, internationellt som nationellt.

Jens Odsvall Ordförande.

0 kommentarer: